مجمع شرکت بورس انرژی با حضور ۵۰.۶۵ درصد سهامداران تشکیل شد.