مجمع شرکت همراه اول امروز برگزار شد و ٣١٢۵ ریال سود تقسیم کرد.