به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی فجر در خصوص تغییرات نرخ فروش محصولات شرکت شفاف سازی نمود.