مرتضی کریمی مدیر امور سهام شرکت ریل سیر کوثر در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ درباره علل توجه اخیر بازار به سهام شرکت های حمل و نقلی ابراز داشت: به طور کلی در بازارهای تورمی شرکت هایی که دارایی های بیشتری دارند با توجه به رشد ارزش دارایی های آن ها، بیشتر مورد توجه و اقبال واقع می شوند...