مدیر امور سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ درباره علت متوقف ماندن نماد تپکو ابراز داشت: موضوع افزایش سرمایه شرکت ...