برای سال ٩٨ مطابق گزارش تفسیری که در کدال منتشر کردیم انتظار رشد ١٨ درصدی را برای درآمدها داریم. شرکت ارتباطات سیار ایران با توجه به سرمایه گذاری خوبی که طی چند سال گذشته در شبکه خود صورت داده است توانسته سهم بازار ۶٠ درصدی خود را حفظ نموده و روند رشد درآمدهای خود را ادامه دهد.