با قیاس تراز منفی ١۵١ میلیاردی فروردین سال جاری به نسبت تراز منفی ۴۴٢ میلیاردی فروردین ماه سال گذشته متوجه بهبود قابل توجه در وضعیت عملیاتی بانک و احتمال مثبت شدن تراز بانک طی ماه های آتی خواهیم شد...

بورس 24 : بانک صادرات گزارش عملکرد فروردین ماه خود را منتشر کرد. دراین گزارش اگر چه تراز عملیاتی بانک همچنان منفی است اما به نسبت دوره مشابه سال 97 شاهد بهبود های بسیار خوبی هم در سرفصل رشد سود تسهیلات و هم در سرفصل کاهش هزینه ها و سود پرداختی به سپرده ها هستیم.

بررسی گزارش فروردین بانک صادرات نشان می دهد : «وبصادر» در نخستین ماه سال 98 بیش از 880 میلیارد تومان سود تسهیلات دهی و 1031 میلیارد تومان سود سپرده ها و تراز منفی 151 میلیارد تومانی داشته است.

اما بانک صادرات در ماه مشابه سال 97 حدود744 میلیارد تومان سود تسهیلات دهی ، در مقابل 1186 میلیارد تومان سود سپرده و در نهایت تراز منفی 442 میلیاردی داشته است.

حال با قیاس تراز منفی 151 میلیاردی فروردین سال جاری به نسبت تراز منفی 442 میلیاردی فروردین ماه سال گذشته متوجه بهبود قابل توجه در وضعیت عملیاتی بانک و احتمال مثبت شدن تراز بانک طی ماه های آتی خواهیم شد که همین امر زمینه ساز تحقق وعده مدیران «وبصادر» در خصوص سودآور شدن بانک طی سال جاری خواهد بود.