به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ارتباطات سیار ایران در ١ ماهه منتهی به فروردین ١٣٩٨، حدود ١٢۶٩ میلیارد تومان درآمد از خدمات خود کسب نمود.