عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی سیمان درباره اثرات ممنوعیت واردات هر گونه سیمان به اقلیم کردستان عراق به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: با توجه به این که عراق یکی از بازارهای قابل توجه سیمان ایران بود تصمیم گرفته شده قطعا بر روی آمار صادرات کشور تاثیر خواهد داشت...