احمد مقدم مدیرعامل شرکت گروه صنایع کاغذ پارس درگفت و گو با بورس٢۴ در خصوص وضعیت فعلی این مجموعه بیان داشت: شرکت گروه صنایع کاغذ پارس خوشبختانه توانست به تعهدات خود به سهامدارانش وفادار باشد و همان طور که در مجمع عنوان شد این مجموعه با قدرت به تولیدات خود ادامه می دهد و طرح توسعه خود را نیز با جدیت دنبال می کند...