بورس ٢۴ : یکی از صنایع پربازده بازار طی سه ماه گذشته صنعت قند و شکر بوده و یکی از پربازده ترین سهم های این صنعت در دوره یاد شده قند لرستان است. حدود سه ماه پیش بهای هر سهم قلرست در حدود ٣٧٠ تومان بود اما در این مدت حدود ٩٠ درصد افزایش یافته و به محدوده ٧٠٠ تومان رسیده است. یعنی در سه ماه اخیر تقریبا در هر ماه ٣٠ درصد بازدهی داده است. در این گروه قند نیشابور بالاترین بازدهی را داشت و بیش از ١٠٠ درصد رشد کرد...