نرخ پایه ٧٠۴,٩٢۵ ریال ( افزایش ۴.٧% نسبت به پایه قبل) تعیین شده بود که در نهایت ١٠٠٠ تن مفتول با افزایش جزئی....

بورس24: پس از عرضه کاتد مس فملی در روز گذشته، امروز نوبت به عرضه مس مفتول در بورس کالا رسید.

نرخ پایه 704,925 ریال ( افزایش 4.7% نسبت به پایه قبل) تعیین شده بود که در نهایت 1000 تن مفتول ملی مس با افزایش جزئی نسبت پایه به طور میانگین 704,989 ریال معامله شد.

بالاترین قیمت خریدار امروز تا سطح 705،235 ریال پیش رفت و ارزش معامله به حدود 705 میلیاردریال رسید.