بیش از ۲۰میلیون و ۹۴۶ هزار نفر در ایران خانه دار محسوب می‌شوند.

بورس 24: بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران ۲۰ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۷۸۷ نفر در ایران خانه دار محسوب می‌شوند که این جمعیت ۵۲.۶ درصد از جمعیت غیر فعال از نظر اقتصادی را شامل می‌شوند .

بر اساس این گزارش ۹۹.۶ درصد از خانه داران در ایران را زنان و ۰.۴ درصد را مردان تشکیل می دهند . به این ترتیب ۲۰ میلیون ۸۶۲ هزار و ۹۹۹ زن خانهدار هستند.

بر این اساس شمار خانه داران شهری ۱۵ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۲۴۵ نفر و شمار زنان خانه داران روستایی ۵ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۵۴۱ نفر اعلام شده اند.

بر اساس این گزارش ۵۹.۵ درصد از جمعیت ایران از نظر اقتصادی غیرفعال محسوب می‌شوند.

منبع: خبرآنلاین