به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تاید واتر خاورمیانه در خصوص دلیل عدم شناسایی درآمد عملیاتی طی دوره یک ماهه اسفند ١٣٩٧ اقدام به شفاف سازی نمود.