دبیر انجمن تایر کشور گفت: مسئله نرخ ها مورد توجه این صنعت است، اینکه در سال جاری ارز چه میزان در نظر گرفته خواهد شد و اینکه ارز با چه شرایطی به ما تخصیص داده می شود، این موضوع است که تعیین می کند چه میزان افزایش نرخ را می توانیم برای این صنعت در نظر بگیریم.