به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در ١ ماهه منتهی به فروردین ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ۴٣٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٩١ درصد رشد داشته است.