بورس ٢۴ : یکی از گروه های مورد توجه بازار در آخرین روز هفته گذشته سهام شرکت های ماشین آلات و دستگاه های برقی بودند. در این گروه پارس سویچ، کابل البرز، صنایع جوشکاب یزد، موتوژن، کارخانجات تولیدی شهید قندی و نیروترانس با صف خرید همراه بودند و نماد شرکت های نیرو سرمایه، ایران ترانسفو و لامپ پارس شهاب متعادل مثبت معامله شدند. بسویچ یکی از پایدارترین صف های خرید را داشت ، به طوری که تا پایان معاملات روز چهارشنبه تنها ٣ هزار سهم آن عرضه شد. این سهم در روزهای ابتدایی اسفند ماه ٩٧ در محدوده قیمتی ۵٠٠ تومان قرار داشت و دیروز بازار برای خرید آن در قیمت ۵٩۴ تومان و پس از بازدهی ١٨ درصدی طی دو ماه اخیر، به صف نشسته بود...