کارشناس ارشد تامین مالی تمدن با بیان اینکه اوراق رهنی یکی از اوراق های مورد نیاز در بازار سرمایه جهت کمک به مدیریت ترازنامه شرکت ها است گفت:شرکتها از این طریق می توانند بخشی از حساب های دریافتنی خود را از ترازنامه خارج نموده و تبدیل به وجه نقد کنندو بدین وسیله وضعیت اقلام ترازنامه و نسبت های مالی شرکت را بهبود بخشند...

بورس 24 : کارشناس ارشد تامین مالی تمدن با بیان اینکه اوراق رهنی یکی از اوراق های مورد نیاز در بازار سرمایه جهت کمک به مدیریت ترازنامه شرکت ها است گفت:شرکت ها از این طریق می توانند بخشی از حساب های دریافتنی خود را از ترازنامه خارج نموده و تبدیل به وجه نقد کنند و بدین وسیله وضعیت اقلام ترازنامه و نسبت های مالی شرکت را بهبود بخشند.

حمید نورعلی دخت افزود:این اوراق به شرکت ها کمک میکند تا بتوانند با فروش اسناد رهنی بلند مدت شرکت را تامین مالی نمایند.

به گفته وی ، این اوراق از جذاب ترین اوراق های موجود در بازار بوده و نیاز مبرم تک تک شرکت هایی است که حساب های دریافتنی بالا و سرمایه در گردش پایین دارند.

این کارشناس ارشد تامین مالی با بیان اینکه اوراق رهنی اوراق بهادار بانامی است که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر می‌شود ، تصریح کرد: این اوراق در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس قابل ‌معامله هستند و در این اوراق مطالبات رهنی به مطالبات مدت‌دار اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله (به استثنای سلف) است که دارای وثیقه رهنی است، اطلاق می شود.

نورعلیدخت با اشاره به شرایط انتشار این اوراق گفت: از تاریخ ایجاد مطالبات، حداقل 10 درصد مدت قرارداد سپری شده و اقساط سررسیدشده وصول شده و در طبقه جاری قرار داشته باشد.همچنین بانی موظف به ارائه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق رهنی به همراه اظهارنظر حسابرس است.

وی افزود: بانی نباید هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال مطالبات رهنی به نهاد واسط داشته باشد، در غیر این صورت مسئول جبران خسارات وارده به ارکان و دارندگان اوراق رهنی است.همچنین تمامی شرایط حاکم و مقررات ناظر بر قراردادهای مطالبات رهنی، پس از انتقال مطالبات به نهاد واسط کماکان به قوت خود باقی می‌ماندو نهاد واسط از کلیۀ حقوق بانی درخصوص مطالبات رهنی برخوردار است.

وی افزود: قیمت واگذاری مطالبات به نهاد واسط براساس ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود.

وی به تشریح مراحل تأمین مالی پرداخت و گفت: نخست این که نهاد واسط با انتشار اوراق رهنی وجوه لازم جهت خرید سبد وام رهنی از بانی را فراهم می کند.همچنین سرمایه‌گذاران با خرید اوراق وجه اوراق را به نهاد واسط پرداخت می‌کنند.

به گفته وی بانی با ایجاد سبد قرارداد متشکل از قراردادهای رهنی آن را به نهاد واسط واگذار می کند و نهاد واسط ارزش روز سبد قراردادهای متشکل از قراردادهای رهنی را به بانی پرداخت می کند.

وی افزود:بانی به‌عنوان عامل وصول قراردادهای رهنی چک های قراردادها را وصول می کند و بانی مبالغ وصول‌شده را به نهاد واسط پرداخت می‌کند.همچنین نهاد واسط نیز با استفاده از مبالغ وصول‌شده هر سه ماه یک‌بار فرع اوراق و در سررسید نیز اصل اوراق را به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کند.

نورعلیدخت تصریح کرد:به طور کلی می توان گفت این اوراق جدید توانایی آن را دارد که بتواند به شرکت ها کمک نمایید تا از ورشکستگی های ناشی از سرمایه در گردش خلاصی یابند واز تسهیلات بانکی بی نیاز گردند و از این طریق ترازنامه خود را سبک کرده و جریان نقد به شرکت تزریق نمایند .