به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک پ بانک صادرات ایران در فروردین ماه سال ١٣٩٨ حدود ٨٨٠ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ١٠٣١ میلیارد تومان رسید.