اولین دوره آموزشی آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری در سال...

بورس 24: دوره آموزشی آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری در بانک ایران زمین برگزار شد. 

گفتنی است، اولین دوره آموزشی آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری در سال 1398، با حضور نمایندگانی از تمامی سرپرستی های سراسر کشور از طریق مدیریت آموزش بانک ایران زمین در ساختمان یوسف آباد برگزار شد. 

منبع: روابط عمومی