به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرابورس ایران با پذیرش شرکت ویتانا در بازار دوم به صروت مشروط موافقت نمود.