به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان اعلام داشت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با افزایش نرخ حمل محمولات از تاریخ ١٣٩٧/٠۴/٠١ موافقت نموده و طی نامه ای موافقت خود را جهت اخذ مجوز افزایش نرخ به وزیر محترم ارسال نموده است . با مذاکرات انجام شده ، با مقامات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مشخص گردید که وزیر محترم با نظر مثبت دستورات لازم را برای انجام امور اداری به مدیریت مربوطه ارسال نموده است . با توجه به اینکه تا این لحظه از طرف شرکت ملی پخش این افزایش نرخ اعلام نگردیده است ، این شرکت نمیتواند اثرات سود و زیانی آن را با توجه به افزایش نرخ هزینه های حق دسترسی و لوکوموتیو محاسبه و اعلام نماید لذا این شرکت پس از حصول نتیجه که احتمالا تا چند روز آینده خواهد بود گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ خود را اعلام خواهد نمود .