به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گلوکوزان از بهره برداری از پروژه افزایش ظرفیت آسیاب ذرت خبر داد.