مجمع شرکت مارگارین امروز برگزار شد که این مجمع ۵ تومان سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کرد.