روز گذشته شاخص کل بورس در وضعیت بسیار مهمی قرار داشت و برای عبور از مقاومت قبلی خود در محدوده ١٩۵ هزار واحد که سقف تاریخی شاخص نیز محسوب می شد با تمام قوا جنگید. بنابراین نحوه معاملات سهم های بازار و سنگینی کفه ترازوی تقاضا نسبت به عرضه برای بازار بسیار حایز اهمیت بود. پیش از آن که معاملات آغاز شود برخی از نمادها با صف های خرید قابل توجهی همراه شدند و برخی نیز تقاضا و صف خرید متعادلی داشتند. حپارسا از جمله سهم هایی بود که پیش از ساعت ٩ دیروز صف خرید داشت. پس از آن که معاملات آغاز شد نیز حپارسا صف خرید خود را حفظ کرد و از مجموع حدودا ٣ میلیون صف خرید آن تا پایان معاملات تقریبا ٨٠ هزار سهم عرضه شد...