عضو هیات مدیره «وساخت»: از آنجایی که گروه شرکت استراتوس به تنهایی حدود ٢٧درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد، پس این رای نمی تواند تمام شرکت های زیر مجموعه وساخت را تحت تاثیر قرار دهد.