به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران در ارتباط با ابهامات نقل و انتقال سهام شرکت های گروه استراتوس شفاف سازی نمود.