معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی مس گفت: در خصوص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید نیز برنامه ریزی های لازم از ابتدای سال گذشته انجام شده و حتی المقدور مواد اولیه مورد نیاز در سال گذشته خریداری شده اند. امسال نیز برنامه مان طبق روال هر سال که باید سالانه بخشی مواد اولیه و قطعات خریداری شود در حال انجام است و از منابع ارزی حاصل از صادرات خود به تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز مصرف می کنیم. در حقیقت این روند هم سبب کمک در بخش ارزی کشور می شود و هم مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین می کنیم.