به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و صنعت آبشیرین اعلام داشت در نظر دارد ملک با کاربری کشاورزی متعلق به شرکت را واگذار نماید.