مدیرعامل صبا تامین دلیل رشد های اخیر بورس را تحلیل کرده است... او می گوید : این سه صنعت در سال جاری شانس زیادی برای رشد دارند...