به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ارتباطات سیار ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٧، با روندی صعودی موفق به کسب حدود ١۴٠۴١ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات خود شد.