به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، گروه مپنا در ۶ ماهه منتهی به مهر ٩٧ برای هر سهم ٧۴ ریال حسابرسی شده با سرمایه ٢٧٠٠ میلیارد تومانی محقق کرد. هم چنین سود تلفیقی گروه در مدت یاد شده برای هر سهم ٧٨٣ ریال اعلام شد.