این مقام مسئول در هپکو درباره وضعیت کلی شرکت هم گفت: امسال برای تولید سال خوبی خواهد بود و با توجه به به حوادث اخیر و نیاز به ماشین آلات سنگین از جمله بیل، لودر، گریدر و ... اوایل سال جاری تقاضا برای انعقاد قرار داد داشتیم و هپکو با ظرفیت ۶٠ تا ٧٠ درصد فعال خواهد بود...