به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و دام قیام اصفهان در پی نوسان قیمت سهام به سوالات کنفرانس اطلاع رسانی پاسخ داد.