به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه سامان از خرید یک ساختمان جدید برای استفاده در راستای فعالیت های شرکت خبر داد.