به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٧ برای هر سهم ١٢۵ ریال سود محقق کرد. چکاپا در مدت مشابه سال قبل ۵٠ ریال سود با سرمایه ٢٣۵۵ میلیارد ریالی برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ١۴٩ درصدی سود در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١٠٧ درصدی درآمدهای عملیاتی دانست