مدیرمالی شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان گفت: در خصوص بحث توسعه ای که داشتیم باید بگویم که قرار بود سیصد واگن خریداری کنیم که در سال ٩۵ صد واگن خریداری شد اما در سال های ٩۶ و ٩٧ پس از افزایش قیمت ها خرید بقیه این میزان واگن مورد نظر منتفی شد. از سوی دیگر قصد داشتیم ٢٠ لوکوموتیو هم بخریم که با توجه به قیمت ها برنامه ای در این خصوص نداریم.