مرتضی علی اکبری معاون اقتصادی و مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گفت و گو با بورس ٢۴ درباره سرانجام بلوک «وامید» گفت: بر اساس آگهی منتشره ، بلوک «وامید» در آخرین روز سال ١٣٩٧ یعنی ٢٨ اسفند ماه عرضه شد اما متقاضی نداشت...