به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، ارزش پرتفوی شرکت توسعه صنایع بهشهر در اسفند ماه ٢٣ میلیارد تومان افزایش داشت.