بورس ٢۴ : صنعت سیمان از پربازده ترین صنایع طی سه ماه اخیر بوده است. از بین ٣٠ شرکت تولیدکننده سیمان که سهام آن ها در بورس فعال است و سیدکو که یک سهم سرمایه گذاری در حوزه سیمان است، یک سوم آن ها بازدهی های بالاتر از ۴٠ درصد داشتند. در این میان ستران و سبجنو با حدود ١٢٠ درصد رشد بالاترین بازدهی را به خود اختصاص دادند. بهای هر سهم سبجنو که در دی ماه حدود ۴۴٠ تومان بود در اسفند ماه به ٩۶٠ تومان رسید و هم اکنون در محدوده ٨۵٠ تومان معامله می شود...