به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بین المللی توسعه ساختمان در خخصوص تعدیلات پروژه سعدی شیراز توضیحاتی ارائه نمود.