مدارک کافی برای اعلام جرم علیه وی وجود ندارد در خلاصه‌ گزارش مولر که از سوی وزیر دادگستری آمریکا ارائه شد، آمده است که «هیچ مدرک متقنی که ترامپ مانع تحقیقات و اجرای عدالت شده، یافت نشده و تیم انتخاباتی ترامپ، ارتباط مشهودی با روسیه نداشته و تبانی نکرده است...

بورس 24: در این خلاصه ۴ صفحه‌ای آمده است، که مولر در گزارش خود تاکید کرده «تیم انتخاباتی ترامپ، ارتباط مشهودی با روسیه نداشته و تبانی نکرده است». 

در خلاصه‌ گزارش مولر که از سوی وزیر دادگستری آمریکا ارائه شد، آمده است، که «هیچ مدرک متقنی که ترامپ مانع تحقیقات و اجرای عدالت شده، یافت نشده است».

گفتنی است، همچنین مولر بدون مجرم دانستن ترامپ در ارتباط با روسیه، تاکید کرده که مدرک کافی برای اعلام جرم علیه وی وجود ندارد.

منبع: انتخاب