رییس جمهور، معاون اول و وزیر کشور از ابتدای وقوع حادثه پیگیرند بازدید میدانی کردیم، از همه جا / همه در حال انجام وظیفه اند اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، طی سخنانی گفت، کلیه عوامل اجرایی دولتی، عمومی و امداد رسانی مشغول انجام وظیفه و خدمت رسانی هستند و...

بورس 24: اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور طی سخنانی گفت: تقریبا از کلیه مناطق سیل زده در استان گلستان از جمله آق قلا و گمیشان و بخش هایی از استان مازندران بازدید میدانی داشتیم.

اهم سخنان او به شرح زیر است: 

بازدید و سرکشی از روستاهای سیل زده ادامه دارد

اوضاع بغیر از یکی، دو منطقه در گلستان و مازندارن ثبیت شده است

در استان خراسان شمالی تقریبا مشکلی نداریم

کلیه عوامل اجرایی دولتی، عمومی و امداد رسانی مشغول انجام وظیه و خدمت رسانی هستند

رییس جمهوری، معاون اول و وزیر کشور از ابتدای وقوع این سیلاب پیگیر بودند و دستورات لازم را جهت بررسی و اقدام صادر کردند.

منبع: پاد