به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت درآمدی چند شرکت مهم و پرمخاطب بررسی شد