به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سهامداران این شرکت آماده حضور در مجمع باشند