به گزارش کدال نگر بورس٢۴، نتایج مجمع چند شرکت مهم بررسی شد