به گزارش کدال نگر بورس٢۴،وضعیت عملیاتی چند شرکت مهم بررسی شدند