به گزارش کدال نگر بورس٢۴،عملکرد تولید و فروش چند شرکت دیگر در سال ٩٧ بسته شد