به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در اسفند ماه ۶٧ میلیارد تومان افزایش داشت.