به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران پاسخ نامه سازمان بورس را ارسال کرد.